Apie mus

PVKC VADOVĖ – Jurgita Mulokaitė de Moraes

RELIGINIO UGDYMO SPECIALISTĖ – Daiva Vasiliauskienė

KATEHETIKOS CENTRO KNYGYNO PARDAVĖJA-BUHALTERĖ – Natalija Šiurnė

Panevėžio vyskupijos katechetikos centras (PVKC) įkurtas 1989 m. Panevėžio Vyskupo dekretu.

PVKC vykdo Vyskupo Ordinaro pavestą misiją katalikiško ugdymo srityje.

 

PVKC veiklos tikslai ir sritys

* Rūpinasi sėkmingu Romos katalikų tikybos mokymu vyskupijos mokyklose, auklėjimo įstaigose ir parapijose;

* palaiko glaudžius ryšius su valstybinėmis ir privačiomis švietimo įstaigomis, taip pat su bažnytinėmis institucijomis: dekanatų katechetiniais-metodiniais būreliais, parapijų pastoracinėmis tarnybomis;

* organizuoja tikybos mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursus, dalyvauja jų kvalifikacijos kėlimo procese;

* koordinuoja tikybos mokytojų darbą vyskupijoje, rūpinasi jų dvasiniu ugdymu(si);

* organizuoja parapijos katechetams seminarus;

* rengia vaikų ir suaugusių katechezės programas, teikia parapijoms katechezės pedagoginę bei metodinę pagalbą;

* vykdo projektus vaikų ir jaunimo krikščioniškoms vertybėms ugdyti;

* organizuoja suaugusių katalikišką švietimą ir rengia šiam darbui katechetus;

* organizuoja tikybos mokytojų gerosios patirties sklaidą vyskupijoje;

* rengia ir leidžia katalikų religinio ugdymo pedagoginę medžiagą bei vaizdines mokymo priemones.

Vyskupijos dekanatuose veikia metodiniai centrai, kuriems vadovauja dekanatų tikybos mokytojų koordinatoriai.

Vš. Į. Panevėžio  Katechetikos centro knygyne prekiaujama religine literatūra.

KONTAKTAI:
Įmonės kodas: 192074391
Marijonų g. 24
LT–35138 Panevėžys                                                                             

LT707300010002382668 Swedbank

PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS

Tel. (8 45) 50 77 92 (vadovė);

Mob. tel.: 8 687 45641 (darbo reikalai);             

Tel. (8 45) 50 77 96 (sekretorė);   

El. paštas: paneveziovkc@gmail.com

VŠĮ KATECHETIKOS CENTRO KNYGYNAS 

Tel. (8 45) 50 77 93 (knygynas);   

El. paštas: pvkcknygynas@gmail.com

Darbo laikas:                                                                                                   

Pirmadieniais – ketvirtadieniais 8–12 val. ir 13–17 val.                               

Penktadienį 8-12 val. ir 13-16 val.