Biblinė Suaugusių Katechezė

(atsisiųsti pristatymą *.ppt; 1,6 Mb)

Tai Šventojo Rašto kursas – kelionė, vedanti per keturis istorijos ir tikėjimo etapus, per keturias „tikėjimo pakopas“:

* kad labiau pažintume Šventąjį Raštą,

* kad skaitytume jį su malonumu,

* kad pamatytume jo aktualumą šiandien,

* kad jo Istorijoje atpažintume savo gyvenimo istoriją.

Šiek tiek istorijos

Biblinės suaugusių katechezės autorius – egzegezės profesorius kunigas Jacques Bernard (Prancūzija). Atsiliepdamas į Bažnyčios kvietimą katechizuoti suaugusius ir ieškodamas būdų, kaip pagilinti suaugusių tikėjimą ir/ar atrasti jį iš naujo, jis sudarė Biblinės suaugusių katechezės programą ir 1980 m. įkūrė Biblinės suaugusių katechezės institutą prie Lille Katalikiškojo Universiteto teologijos fakulteto (Prancūzija). Šiame Institute iki šiol rengiami katechetai suaugusiems.

Nuo 2004 m. šio Instituto vardas buvo šiek tiek patikslintas: Tarptautinis Institutas – Tikėjimas, Menas ir Katechezė (IiFAC: Institut international Foi, Art et Catéchèse).

Nuo 1992 m. Biblinės suaugusių katechezė siūloma suaugusiems ir Panevėžio vyskupijoje.

2004 m. prie Panevėžio vyskupijos katechetikos centro buvo įsteigtas Biblinės suaugusių katechezės institutas – regioninė IiFAC‘o mokykla, rengianti katechetus suaugusiems. 2009 m. šį institutą baigė pirmoji katechetų laida.

Daugiau besidomintiems siūlome aplankyti IiFAC‘o interneto svetainę (prancūzų k.)

http://www.seuils-de-la-foi.org

Keturios „tikėjimo pakopos“


Pirmoji pakopa: Išėjimas

Šiame etape pirmiausia žvelgiama į mitologinį senųjų religijų pasaulį – aplinką, kurioje gimė Šventasis Raštas. Atskleidžiamos Šventojo Rašto knygos ir jų užrašymo etapai. Gilinamasi į Izraelio tautos Išėjimo iš Egipto ir kitų „išėjimų“ įvykį bei jo pasekmes. Mąstoma apie susitikimą su naujai save apreiškiančiu Dievu; apie Izraelio karalystės pradžią (Saulių, Dovydą, Saliamoną) ir jos skilimą; apie dovaną, nuodėmę ir atleidimą. Šis etapas užbaigiamas atskleidžiant pranašo – Istorijos sargo – asmenį, ir pranašo Elijo žinia.

Antroji pakopa: Tremtis ir pranašai

Keliaujama nuo pranašo Elijo iki pranašo Amoso. Klausomasi pranašo Ozėjo ir pranašo Izaijo. Aptariami istoriniai įvykiai: šiaurinės karalystės žlugimas ir jo pasekmės, reformų laikas pietinėje karalystėje. Mąstoma apie gyvąjį atminimą – memorialą. Klausomasi pranašų Jeremijo ir Ezechielio, pasitinkama tremtis Babilonijoje ir pasineriama į „Dievo tylą“. Žvelgiama į persų laikotarpį, judaizmo teologijos sroves ir atskleidžiamas monoteizmas. Žvelgiama į graikų laikotarpį ir jo iššūkius judaizmui. Įsiklausoma į apokaliptinius lūkesčius Jėzaus atėjimo priešaušryje.

Trečioji pakopa: Jėzus ir Jo laikmetis

Šis etapas skirtas Jėzaus asmeniui, Jo Slėpiniui, atskleisti: laikmečio iššūkiai, Jėzaus mokymas, stebuklai, kančia ir mirtis. Kokia Jėzaus skelbtos Gerosios Naujienos žinia?

Ketvirtoji pakopa: Bažnyčia

Žvelgiamą į prisikėlusį Jėzų. Atskleidžiama Šventosios Dvasios dovana, apmąstomi Švenčiausios Trejybės ir Bažnyčios slėpiniai, Išganymo ženklai – sakramentai, krikščioniškasis gyvenimas, kaip malonės ir atleidimo gyvenimas.

Susitikimų pobūdis

* Skaidrių, muzikos ir poetinio teksto montažas, atliepiantis Šventojo Rašto žodį ir dvasią

* Trumpi mokymai

* Asmeninis mąstymas ir pasidalijimas grupėje

* Malda

Kada?

Grupės formuojamos kiekvienais metais rugsėjo mėnesį.

Kursas paprastai trunka 2 mokslo metus.

Registracija iki rugsėjo mėn. 1 d.

Tel. (45) 50 77 92, 50 77 93 Faks. (45) 50 77 96 El. paštas: pvkcentras@gmail.com


Dalyvių atsiliepimai

Kol kas neturėjau geriau organizuoto ir tokio nuoseklaus ir aiškaus mokymo, kaip Biblinė suaugusių katechezė. Ne tik į Senąjį Testamentą (ir Naująjį Testamentą) žvilgsnis pasikeitė, bet ir į istoriją bendrai, į žmogaus istoriją, į pašaukimą (ypač pranašo) ir pan. Mums visiems ši katechezė – malonės laikas ir aruodas. Mano sielai per šias studijas buvo nulieti tvirti pamatai, ant kurių stoviu. Nesiliauju garbinti Viešpatį ir Jam už tai dėkoti. Sakau, ta programa tikrai mane gaivina.

s. Elija

Šv. Rašto studijos man buvo tarsi naujas žvilgsnis į patį Dievą, į save ir į savo gyvenimą, į kitus, į visą pasaulį ir jo istoriją. Supratau, kad Šv. Raštas yra žmonijos išganymo istorija, kiekvieno žmogaus ir kartu mano išganymo istorija. Tai padėjo man ne tik geriau pažinti gyvąjį, veikiantį ir kuriantį Dievą, bet kartu patirti asmeninį gailestingąjį ir mylintį Dievą – Tėvą. Supratau, kad Dievas, kurdamas savo Karalystę, veikia per visus žmones, pasinaudoja ne tik mūsų talentais, bet ir ribotumais, silpnumais.

Labai patiko mokymas su skaidrėmis. Gal iš pradžių buvo kiek neįprasta, bet ši metodika padėjo man visapusiškiau įsisavinti, „sugerti“ pateiktą informaciją.

Buvo labai naudinga sužinoti, kaip Šv. Raštas sudarytas, kokia jo struktūra, vyraujantys stiliai, kaip Šv. Raštas buvo rašomas, kas jį rašė, apie ką kalba kiekviena Šv. Rašto knyga ir t. t. Daugiau sužinojau ir apie to meto tautų istoriją, jų kultūrinį gyvenimą, papročius. Labai ačiū už Dievo priartinimą.

Birutė

Susipažinusi su Senuoju Testamentu, visai kitaip priimu ir suvokiu Naująjį Testamentą. Šis Šv. Rašto kursas duoda Senojo Testamento įvykių interpretaciją šio meto žmogaus akimis, t. y. šiuolaikinę interpretaciją.

Regina

Šiame Šv. Rašto kurse pateikiama daugiau žydų tautos istorijos, kultūros ir papročių apžvalga. Čia galima labai aiškiai pajusti, kuo žydų tautai pasibaigdavo (arba kaip klostėsi reikalai), kai ji paklausydavo Dievo ir kai nusisukdavo nuo Jo. Toks akivaizdus šio aspekto pristatymas ir pats dėstymo būdas yra stiprioji šio Šv. Rašto kurso dalis. Po šio kurso giliau pažinau ir prisiliečiau prie žydų tautos mąstymo ir gyvenimo būdo, supratau, kuo jie išsiskiria iš kitų, ko iš jų galima pasimokyti.

Petras