Vaikų rengimas Sutvirtinimo sakramentui

„Į krikščionybę įveda tys sakramentai: Krikštas, kuris yra naujo gyvenimo pradžia; Sutvirtinimas, kuris tą gyvenimą sustiprina; Eucharistija, kuri maitina mokinį Kristaus Kūnu ir Krauju, kad jis taptų kaip Kristus“ Katalikų Bažnyčios katekizmas, 1275.

Krikštu gimstama naujam gyvenimui. Jis mus padaro Kristaus Kūno nariais, įjungia į Bažnyčią, atveria Švenčiausiosios Trejybės pašvenčiamajai malonei, kuri padeda mums tikėti į Dievą, Juo viltis ir Jį mylėti. Mes tampame Šventosios Dvasios šventove. Gavę įsūnystės dvasią, esame mylimi Jo Sūnuje, Jėzuje Kristuje.

Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentų katechezėje padedama atsiverti Dievo malonei, gautai Krikšto sakramentu – atskleidžiami šios malonės vaisiai. Krikšto malonė auga ir skleidžiasi augant pačiam vaikui ir bręstant jo tikėjimui.

„Sutvirtinimas atbaigia Krikšto malonę; tai sakramentas, kuris suteikia Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ KBK 1316.

Rengimo Sutaikinimo sakramentui katechetinė – pedagoginė medžiaga:

Sutvirtinimo sakramento rengimo programa

Rengimas Sutvirtinimo sakramentui

Programa

Tručionienė, Z.

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2006, p. 16

Knyga

Sutvirtinimas

Dovanos sakramentas

Menthiere, G.

Iš prancūzų kalbos vertė Edita Janulevičiūtė

Vilnius: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2000, p. 152