Video

  • Projekto Tikėjimo Metams „Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai Jis kelyje mums kalbėjo“ (Lk 24, 32) mokinių sukurti kompiuteriniai filmai:

Kupiškio dekanato, Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos Karolinos Banytės 8a kl. kompiuterinis filmas „Biblijos pasakojimai Subačiaus gimnazijos mokinių piešiniuose“,

tikybos mokytoja Inga PaugienėRokiškio dekanato, Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos Eglės Butėnaitės IIag kl. kompiuterinis filmas „Aš esu čia“, tikybos mokytoja Eglė Glemžienė

Šv. Jono kongregacijos vienuolio, „Vilties vaikai“ programos vadovo tėvo Antano viešnagė Lietuvoje http://youtu.be/wjkCJFrknMI

  • NET FOR GOD (Dievo tinklas) FILMAI

Nuo 2006 m. rugsėjo Panevėžio vyskupijos katechetikos centras bendradarbiauja su Prancūzijoje įsikūrusia Bendruomene Chemin Neuf (Naujas Kelias), prisidėdamas prie jų misijos NET FOR GOD (Dievo tinklas) – maldos, ugdymo ir evangelizacijos tinklo – plėtimo.
Bendruomenė Chemin Neuf (Naujas Kelias) – tai Katalikų Bažnyčios oficialiai pripažinta bendruomenė, kurią 1973 metais Prancūzijoje įkūrė tėvai jėzuitai. Bendruomenės tikslas – jaunimo ir sutuoktinių evangelizacija, dvasinio gyvenimo ir maldos gilinimas, supažindinimas su Biblija ir gyvenimu bendruomenėje.
NET FOR GOD tikslas

Skaityti daugiau...


Melstis ir darbuotis už vienybę ir taiką krikščionių tarpe bei pasaulyje, atsiliepiant į abato Paul Couturier žodžius, pasakytus 1944 m.: „Jeigu kiekvieną ketvirtadienio vakarą, prisimenant Didįjį Ketvirtadienį, vis auganti skirtingų tikėjimų krikščionių minia sudarytų lyg didžiulį visą žemę gaubiantį tinklą, lyg didžiulį neregimą vienuolyną, kuriame visų širdys būtų persmelktos Kristaus malda už Vienybę, ar tai nebūtų krikščionių vienybės aušra, apšviečianti pasaulį? Ar gi ne tokio uolaus nuoširdumo bei gilaus karšto nusiteikimo Tėvas tikisi, kad įgyvendintų regimą vienybę?“

NET FOR GOD sklaida

Skaityti daugiau...


Kiekvieną mėnesį sukuriamas apie 35 minučių trukmės filmas kokia nors konkrečia tema, kuris ugdo dvasiškai ir moko pamatyti Šventosios Dvasios veikimą pasaulyje!
Šis filmas kiekvieną sykį yra išverčiamas į 22 kalbas (tarp jų ir lietuvių) ir išsiuntinėjamas į 60 šalių, į daugiau nei 500 vietų (vadinamų Tinklo Taškais – „židinėliais“).
Filmų tekstai pirmiausia išverčiami raštu, o paskui įgarsinami. Filmų įgarsinimo darbą atlieka nedidelė grupelė, įsikūrusi Liono mieste, Prancūzijoje. Visame šiame vertimo bei įgarsinimo darbe dalyvauja nuo 80 iki 100 žmonių.
Šiandien šie filmai kas mėnesį ir skirtingose pasaulio vietose suburia daugiau nei 20 000 žmonių melstis ir darbuotis už taiką ir vienybę krikščionių bažnyčiose bei pasaulyje.

Kaip naudotis NET FOR GOD filmu?

Skaityti daugiau...


Atsižvelgiant į tokią didelę kultūrų, konfesijų bei pačios auditorijos įvairovę, NET FOR GOD tinklo susitikimai atskirose šalyse gali būti skirtingi (reguliarūs suaugusių ar jaunimo grupelės susitikimai kartą per mėnesį, Lietuvoje praktikuojamas pamokai pritaikytas susitikimas su mokiniais ir kt.). Tačiau, išlaikant atvirą susitikimų formą, vienos dienos ar vieno vakaro (ar pamokos), visada turėtų išlikti trys pagrindiniai elementai:
–       Malda. Susitikimas pradedamas ir baigiamas malda. Kiekvieną mėnesį filmą pasirengusiems žiūrėti žmonėms siūlome susitelkti maldai konkrečia intencija, prašant krikščionių vienybės ir taikos pasauliui (ji paprastai jau nurodoma filmo dėklo vidinėje pusėje).
–       Ugdymas filmo pagalba. Svarbu, kad prieš pradedant žiūrėti filmą, jis būtų gerai pristatytas: apie ką kalba – kokia tema, kokius žmones ir pan.? Filmo aprašas paprastai būna įdėtas į dėklą. Jei susitikimas vyksta vakare, siūloma trumpam nutilti, kad širdys pasiruoštų priimti žinią; tai tyla dėl taikos pasaulyje! Jei susitikimas vyksta dienos metu ir yra daugiau laiko, po filmo galima skirti laiko tyliai asmeniniai maldai.
–       Dalijimasis. Po filmo peržiūrėjimo ir maldos siūloma pasiskirstyti į mažas grupeles ir pasidalyti tuo, kas įstrigo. Tai bendravimo laikas, kada galima geriau susipažinti, padėti vieni kitiems labiau sekti Kristų! Vidinėje filmo viršelio pusėje nurodytas filmo planas ir siūlomi pasidalijimo temų klausimai. Tačiau tuos klausimus visada reikėtų pritaikyti, atsižvelgiant į grupę. Šis pasidalijimas turėtų tapti ne diskusijomis, bet laiku, kai galime vienas kitą pavesti užtarimo maldoje.
Šalia šių trijų pagrindinių elementų galima ir kita veikla. Kai kur po tokio susitikimo geriama arbata, dalijamasi vaišėmis ar kartu pietaujama, vakarieniaujama. Daugelyje vietų šie susitikimai vyksta dienos metu, sekmadienį: po šv. Mišių ar pamaldų žiūrimas filmas, dalijamasi, vaišinamasi – popietė praleidžiama kartu meldžiantis, bendraujant, žaidžiant.

Kaip gauti NET FOR GOD filmą?

Skaityti daugiau...


Jei jūs norite suburti besimeldžiančių žmonių grupelę savo parapijoje, mokykloje ar kt., galite kreiptis tiesiogiai į Tarptautinį NET FOR GOD sekretoriatą (anglų arba prancūzų k.) ir paprašyti, kad kas mėnesį jums paštu atsiųstų parengtą filmą:
El. paštu netforgod@chemin-neuf.org arba telefonu: (+33 4) 78 15 07 93.
Panevėžio vyskupijos tikybos mokytojai ar kunigai, norėdami jungtis į šią NET FOR GOD misiją kartas nuo karto, šį filmą gali rasti Panevėžio vyskupijos katechetikos centre.
Norėdami geriau susipažinti su šiais filmais, galite skaityti aprašymus žemiau (spustelėję ant filmo pavadinimo) arba peržiūrėti filmą Tarptautinės NET FOR GOD misijos internetinėje svetainėje (pasirinkdami norimą filmą ir kalbą):
http://www.netforgod.tv/VOD/index_en.html#

Finansinis įnašas ir Tarptautinio NET FOR GOD sekretoriato koordinatės

Skaityti daugiau...


NET FOR GOD misijai neprašoma jokio finansinio įnašo, bet norint ją paremti, galima siųsti aukas:
– čekiu: Communauté du Chemin Neuf – 10, rue Henri IV 69287 LYON Cedex 02 – FRANCE
(čekį adresuoti Communauté du Chemin Neuf – Net for God)
– arba pavedimu: gavėjas Communauté du Chemin Neuf – Net for God,
CCP IBAN FR 75 20041 01007 0692247R03830.
*  *  *
                                                  Tarptautinio NET FOR GOD sekretoriato koordinatės
Secrétariat International Net for God
Communauté du Chemin Neuf
59, Montée du Chemin Neuf – 69005  LYON – France
Tél. +33/4 78 15 07 93 – Fax. +33/4 78 15 07 97
netforgod@chemin-neuf.orgwww.netforgod.org

 

PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRE YRA ŠIE NET FOR GOD FILMAI (LIETUVIŲ K.):

Kas ieško, randa. Ignacas Lojola (2006 birželis) 35 min.

Kenozė arba nieko (2007 vasaris) 35 min.

Viskas yra malonė. Teresė iš Lisieux ir Dietrich Bonhoeffer (2007 kovas) 32 min.

Chemin Neuf. Bendruomenė Kinšasoje (2007 birželis) 35 min.

Aleksandras Menis. Kankinio žodis (2007 spalis) 42 min.

Martos Robin misija (2007 lapkritis) 33 min.

Aukos jėga. Dietrich‘as Bonhoeffer‘is, Teresė iš Lizje, Aleksandras Menis, Marta Robin (2007 gruodis) 33 min.

Tu beldi į mano duris. Cronenbourg‘o priemiesčio pastorius (2008 vasaris) 30 min.

Elžbieta Vengrė. Vargšų karalienė (2008 kovas) 34 min.

Sienos galas (2007 gegužė) 34 min.

Paslėptas gyvenimas Nazarete (2004 sausis) 33 min.

Brolystės kankiniai. Buta – Burundis (2008 gegužė) 28 min.

Pirmieji tėvystės, motinystės žingsniaisu Hélène Carosin (2008 birželis) 26 min.

Tapti vargšo draugu. Jean Vanier ir Bendruomenė „Arka“ (2005 gegužė) 28 min.

Meilė ir tiesa susitiks. Hrant‘as Dink‘as (2008 spalis) 34 min.

Vidinis gydymas. Lytta Basset (2008 lapkritis) 31 min.

Nebijokite Šventosios Dvasios! Šventosios Dvasios krikštas. Tėvas Raniero Cantalamessa (2008 gruodis) 28 min.

Marija ir ekumenizmas (2004 kovas) 38 min.

Dvasinis pabudimas jaunimo tarpe… Paryžiuje!  (2009 vasaris) 26 min.

Atleidimo galia (2009 kovas) 32 min.

Atjautos grožis. Jean Vanier Šventojoje Žemėje (2009 gegužė) 30 min.

Sekminės vardan vienybės (2009 birželis) 30 min.

Kristianas de Seržė ir Mohamedas. Pokalbis su tėvu Kristianu Salensonu. Islamo iššūkis – 1 dalis (2009 spalis) 40 min.

Padarykite mano mokiniais visų tautų žmones! Pokalbis su broliu Andrew „Dievo kontrabandininku“. Islamo iššūkis – 2 dalis (2009 lapkritis) 36 min.

Haošin‘as ir kryžius. Nuo Kinijos iki Sofijos Antipolio parapijos (2010 sausis) 30 min.

Nėra kito vardo, tik Jėzus. Pokalbis su tėvu Etjien‘u Veto ir tėvu Etjien‘u Reno. Islamo iššūkis – 3 dalis (2010 vasaris) 35 min.

Meilė – vienintelė išeitis. Etty Hillesum (2010 kovas) 30 min.

Jėzus – taikos kelias. Jean Vanier Šventojoje žemėje (2010 gegužė) 32 min.

Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas. Turino Drobulė (2010 birželis) 35 min.

Marija buvo žydė (2010 spalis) 36 min.

Evangelijos jėga. Pasaulio jaunimo dienos (2010 lapkritis) 34 min.

Musulmonai kalba apie Mariją (2010 gruodis) 35 min.

Nuo Guru iki Jėzaus. Tėvas Juozapas-Marija Verlanas (2011 vasaris) 32 min.

Nenaudingas gyvenimas. Šarlis de Fuko (2011 kovas) 33 min.

Vargą pranokstantis gailestingumas. Jonas Paulius II (2011 gegužė) 40 min.

Jeruzalė, vienybės iššūkis (2011 birželis) 33 min.

„Jūs gausite jos galybės“ Apd 1, 8. Filmas su Mary Healy (2011 spalis) 36 min.

Marinos revoliucija. Iranietės moters liudijimas (2011 lapkritis) 40 min.

Baltoji Rožė. Hansas ir Sofija Scholl (2011 gruodis) 32 min.

Tėvas Pedro. ,,Vienam iš mažiausių mano brolių“ Mt 25, 40 (2012 vasaris) 33 min.

,,Aš vakarieniausiu su tavimi“ Apr 3, 20 Alfa Kursai (2012 kovas) 33 min. 

Ačiū, Thais Anne-Dauphine Julliand ir jos vyro Loïc liudijimas (2012 gegužė) 31 min.

Gerasis Kanos vynas 4-asis Tarptautinės Kanos susitikimas Gainazzo-Milanas (2012 birželis) 30 min.

Jos labai pamilo. Tėvas Latastas (2012 spalis) 28 min.

Mikalojus Fliuelietis. Taikos nešėjas (2012 lapkritis) 30 min.

Protezuotojai tuščiomis rankomis. Raimondas ir Pjeras Žakarai (2012 gruodis) 33 min.

Kad visi būtų viena. Otkombo (Hautecombe) abatija (2013 vasaris) 30 min.

Ilga kelionė išgijimo link. Tėvas Michaelis Lapsley (2013 kovas) 29 min.

Kukli Chemin Neuf Bendruomenės pradžia (2013 birželis) 28 min.

Žmoguje pamačiau Dievą. Arso klebonas (2013 spalis) 28 min.

 

Irenėjus iš Liono. Taikos ir vienybės skleidėjas (2019 lapkritis)

Bažnyčios sodinimas. (2019 gruodis) 31 min.

Sicilija, svetinga žemė. Susitikimas su sužeista žmonija (2020 vasaris) 29 min.

Carlo Akutis. Misionierius 2.0 (2020 spalis) 30 min.

Atstatyti-kartu. ( 2020 gruodis) 30 min.

Visus „Net for God“ filmus su santraukomis, Biblijos ištraukomis, užtarimo ir pasidalinimų temomis galite rasti svetainėje : 
netforgod.tv