Naujienos

Metai su Šventuoju Raštu 2019: Skaitiniai kiekvienai dienai. Maldos apaštalavimo intencijos

Šventojo Rašto skaitiniai kiekvienai dienai
Kalendorius parengtas atsižvelgiant į Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos patvirtintą Lietuvos liturginį kalendorių.
Prie kiekvieno mėnesio pateikiama Šv. Tėvo numatyta bendroji arba evangelizacijos intencija. Maldos apaštalu gali tapti kiekvienas krikščionis, pakanka aukoti Dievui savo maldas, darbus, džiaugsmus bei skausmus, prisimenant popiežiaus kiekvienam mėnesiui numatytas intencijas. Tam reikia nuoširdžiai sukalbėti tarp įvairių maldų pateiktą dienos paaukojimo maldą arba savaip ją išsakyti.

Leidimo metai: 2018

 

 

 

Liturginis kalendorius 2018–2019/C

Sudarė: Vygintas Gudeliūnas

Šv. Mišios ir valandų liturgija kiekvienai dienai pagal visuotinį Romos ir dalinį Lietuvos
vyskupijų kalendorių 2018–2019 liturginiams metams.
Sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas C
Eilinių šiokiadienių – neporiniai metai E1

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2018

 

 

 

 

 

 

Jėzus ir žydiškos Eucharistijos šaknys: Paskutinės vakarienės slėpiniai

Autorius: Brant Pitre

Knygoje į Eucharistijos slėpinį žvelgiama per I a. žydų tikėjimą, vadinasi, paties Jėzaus, jo mokinių ir visos žydiškosios to laikotarpio aplinkos akimis. Remiantis bibliniais raštais bei kitais žydų tikėjimo paveldo liudijimais, čia plėtojamas įtaigus ir argumentuotas diskursas apie žydų Pesacho ir krikščionims lemiamo Jėzaus Pesacho – naujojo Perėjimo – sąsajas. Eucharistiją besąlygiškai susiejus su naujuoju Pesachu, skaitytojas išvedamas ne tik į gilesnio šio tikėjimo slėpinio pažinimo kelią, bet gauna ir reikšmingą tokios kelionės pamoką, kad tikėjimas nėra „iš dangaus nukritusių“ abstrakčių idėjų darinys. Pasirodo, tikėjimo dalykų nesuvokiamumas protu neprieštarauja proto pastangoms suprasti tai, kuo tikima. Dr. Ingrida Gudauskienė

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2018

 

Šventojo Sarbelijaus žodžiai

Autorius: Hana Skandar

Visuomet reikia atpažinti savo norus ir poreikius. Žmogus trokšta daugelio dalykų, kurie jam nebūtini, ir jam stinga daugelio dalykų, kurių jis nenori. Tavo laimė slypi tame truputyje, kurį turi, o ne pertekliuje, kurio sieki. Jei pasaulyje manai ką nors turįs, iš tiesų jis turi tave; jei manai ką nors valdąs, iš tiesų pasaulis valdo tave. Per visa tai, ko šeimininkas manai esąs, vienijiesi su demonu, nes šiame pasaulyje esi tam, kad duotum ir tarnautum, o ne kad turėtum, valdytum ir įsakinėtum. Šv. Sarbelijus

Juozapas Antanas Maklufas (Youssef Antoun Makhlouf) gimė 1828 m. gegužės 8 d. turkų okupuotame Libane. 1852 m. įstojo Libano maronitų ordino (OLM) vienuolyną ir pasirinko Sarbelijaus, II a. Antiochijos Bažnyčios kankinio, vardą. 1853 m. davė iškilmingus neturto, skaistumo ir klusnumo įžadus. 1859 m. liepos 23 d. pašventintas kunigu. Pajutęs pašaukimą gyventi vienumoje, dvidešimt trejus metus praleido kaip atsiskyrėlis, paniręs į askezę ir maldą. Mirė 1898 m. Kalėdų išvakarėse. Po tėvo Sarbelijaus mirties, jam užtariant, įvyko daug stebuklų ir daugiau  kaip 13 tūkstančių stebuklingų pagijimų aprašytų laikraščiuose ir minimų vienuolyno įrašų knygose.

1965 m. gruodžio 5 d. paskelbtas palaimintuoju. 1977 m. spalio 9 d. popiežius Paulius VI tėvą Sarbelijų kanonizavo.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2018

 

33 dienos iki ryto šlovės: Pasiaukojimo Marijai rekolekcijos

Autorius: Michael E. Gaitley, MIC

33 dienos iki ryto šlovės – tai jaudinanti ir perkeičianti kelionė į mylinčią Švč. Mergelės Marijos širdį, o per ją – į naujo gyvenimo Kristuje pradžią. Kun. Michaelas Gaitley pateikia naują, originalią, 33 dienas trunkančių pasiaukojimo Jėzui per Mariją rekolekcijų programą. Joje meistriškai sujungiamas keturių šventųjų – šv. Liudviko Marijos Grinjono Monforiečio, šv. Maksimilijono Kolbės, Šv. Teresės Kalkutietės ir šv. Jono Pauliaus II – dvasinis mokymas. Nors paprastai pasiaukoti rengiamasi vienumoje, galima tai daryti mažoje bendraminčių grupelėje. Kad ir kokį būdą pasirinktumėte, šios rekolekcijos ženklins naują rytą – naują pradžią jūsų dvasinėje kelionėje. Pasiaukojimas Jėzui per Mariją viską pakeičia ir yra tikriausias, patogiausias trumpiausias ir tobuliausias būdas siekti šventumo.
Kun. Michaelas E. Gaitley MIC gyvena Stokbridže (JAV), garsėjančiame Dievo Gailestingumo šventove, kurioje yra Vilniuje tapyto Dievo Gailestingumo paveikslo kopija, Jurgio Matulaičio, Aušros Vartų Marijos paveikslai.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2018

 

Pirmoji pasaulio meilė: Marija, Dievo Motina

Autorius: Fulton J. Sheen

Visoje žmonijoje tėra vienas asmuo, savo esatimi tobulai atitinkantis Dievo norus, – tai Jo paties Motina. Ji yra idealas, kūne išsipildžiusi Dievo mintis. Ji buvo tokia, kokius Dievas norėtų matyti mus visus. Toji, kurią Jis mylėjo dar prieš sukurdamas, yra amžinas Jo minties atspindys. Visais krikščioniškais laikais žmonės, slegiami kaltės, bijoję artintis prie Dievo, nesupratę Kristaus dieviškumo arba supratę jį, bet priblokšti gėdos ir nugrimzdę į liūdesį, galėjo kreiptis į Švenčiausiąją Motiną maldaudami padėti iškopti iš bedugnės. Tie, kurie dar nėra pasirengę priimti Kristaus kaip tarpininko tarp Dievo ir žmonių, gali prie šios tiesos artintis per Mariją, kuri veiks kaip tarpininkė tarp nelaimingų sielų ir Kristaus, kol šios galų gale priims Jo apkabinimą.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2018

 

Garbinti Dvasia ir Tiesa: Švenčiausiojo Sakramento adoracija

Autorius: Šv. Petras Julijonas Eimaras

Kiekvieną adoraciją pradėkite meilės aktu, ir tai bus gardus jūsų sielos atsivėrimas Jo dieviškajam veikimui. Tik dėl to, kad pradedate nuo savęs, sustojate pusiaukelėje. Arba, jeigu pradedate kuria nors kita dorybe nei meilė, pasirenkate klaidingą kelią. Juk vaikas apkabina motiną pirmiau, negu jai paklūsta. Meilė yra vienintelės širdies durys.

Norite būti taurūs meilėje? Kalbėkitės su Meile apie ją pačią. Kalbėkitės su Jėzumi apie Jo dangiškąjį Tėvą, kurį Jis taip myli. Kalbėkite apie darbus, kuriuos Jis nuveikė Jo šlovei, ir pradžiuginsite Jo širdį, ir Jis jus dar labiau mylės. Kalbėkitės su Jėzumi apie Jo meilę visiems žmonėms, tuomet Jo ir jūsų širdys trykš laime ir džiaugsmu.

Taigi tikroji meilės paslaptis yra užmiršti save, kaip užmiršo šventasis Jonas Krikštytojas, ir aukštinti bei šlovinti Viešpatį Jėzų. Tikra meilė žiūri ne to, ką ji atneša, bet ko nusipelno Mylimasis.

Tuomet Jėzus su jumis kalbėsis apie jus. Jis išsakys savo meilę jums, ir jūsų širdis skleisis šitos saulės spinduliuose, kaip sudrėkusi ir sušalusi per naktį gėlė atsiveria patekėjus dienos šviesuliui. Jo švelnus balsas persmelks jūsų sielą, kaip ugnis persmelkia kūną. Jūs klausysitės Jo nutilę, o tiksliau − apimti maloniausio ir stipriausio meilės veikimo.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2018

 

Jėzaus kraštas. Kelionės laiku vadovas

Autorius: Peter Martin

Šmaikščiausia pažintinė knygelė. Rekomenduojamas amžius 8+.

Ši knyga – tai tavo bilietas į Jėzaus kraštą 50 m. po Kr. Iš jos sužinosi krašto istoriją, rasi žemėlapių ir patarimų kur ir kokiu keliu keliauti, ką būtina pamatyti, ką galima pigiau nusipirkti.

Susikrauk į kuprinę sandalus, įsidėk šekelių ir keliauk į praeitį.

Leidėjas: Lietuvos Biblijos draugija, 2018

 

 

 

Naktis, kai atėjo Kalėdos

Tekstas: Glenys Nellist

Kiekvienas knygos puslapis alsuoja stebuklu.                                            Skaitykite ją žvakių šviesoje su visa šeima susėdę prie Kūčių stalo.

Leidėjas: Lietuvos Biblijos draugija, 2018

 

 

 

 

 

 

Kelionė per Adventą

Autorius: brolis Juozapas  Marija OFM

Stalo  žaidimas

Užduočių kalendorius

Kalėdų istorija

Leidykla: VšĮ ,,Magnificat vaikams“, 2018

 

 

 

 

 

 

Tėvo Stanislovo Paberžė. Giesmė Esimui

Autorius: Vita Morkūnienė

Žurnalistė, rašytoja Vita Morkūnienė, kurios „Pokalbiai Tėvo Stanislovo celėje“ sulaukė net trijų leidimų, šioje esė ir fotografijų knygoje į tėvą Stanislovą ir Paberžės fenomeną žvelgia atidžiu, jautriu ir šviesiu žvilgsniu, ne tik atskleidžia tėvo Stanislovo paliktus dvasinius turtus, bet ir prakalbina jai gerai pažįstamą giedančių Paberžės daiktų pasaulį.

 

Leidykla: „Baltos lankos“ , 2018

 

 

 

 

Pokalbiai Tėvo Stanislovo celėje

Autorius: Vita Morkūnienė

2018–ieji – jubiliejiniai Tėvo Stanislovo metai

…Gal aš turiu tokią charizmą, kad galiu išklausyti kitą? Buvau laisvas kiekvienam ateinančiam – galėdavau atsisėsti, išklausyti, su juo pasikalbėti. Kalbėti man lengva ir minioms, ir žmogui – nes neieškau žodžių.
Baigęs studijas, atidžiai perskaičiau kapucinų vienuolio Tėvo Chrizostomo autobiografją, jo pamokymus.
Jo misija buvo dienų dienas sėdėti svečių kambaryje ir priimti visus pašnekovus. Jis sakė: jei aš gausiu dangų, jį gausiu už tai, kad sėdėjau ir klausiau.
Pagalvojau, ir aš pamėginsiu. Yra teologijoje pastoralinė medicina, aš bandžiau jos paslaptis įsisavinti. Taip ir įėjau į tą „šnekėjimo teologiją”. Tėvas Stanislovas

Leidykla: „Baltos lankos“, 2018

 

 

Apie Sutaikinimo sakramentą vaikams

Autorius: Bruno Ferrero, Anna Peiretti

Knygelėje pasakojamos istorijos apie nuodėmę ir krikščioniškąjį atleidimą. Simbolinė pasakojimų prasmė lengvai suprantama, nes juose pateikiama vaikams artima patirtis. Įvairiomis situacijomis iš vaikų gyvenimo parodoma, kaip nuodėmė griauna bendruomenę ir kaip svarbu joje priimti Jėzaus atleidimą. Tai vienintelis būdas pakeisti žmogų ir sugrąžinti bendrystės su artimu jausmą.
Knygelė gali būti naudinga mokant apie Sutaikinimo sakramentą ir rengiantis Pirmajai Komunijai.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2018