Naujienos

Aukso gija

Autorius: Louis de Wohl

XVI amžius. Navara. Mūšyje ties Pamplona narsiai kaunasi jaunas baskų didikas Inigas. Tai būsimas šventasis Ignacas Lojola, Jėzaus Draugijos įkūrėjas. Meistriškai pindamas pasakojimą apie Inigo atsivertimą ir piligrimines keliones, autorius kartu atskleidžia spalvingą ir pavojingą tuometę Ispanijos ir Italijos istoriją.

Sunkiai sužeistas per Pamplonos šturmą 1521 metais, Inigas suvokia, kad būti Dievo riteriu yra nepalyginamai garbingiau (ir nepalyginamai pavojingiau) nei tarnauti imperatoriui. Ulis fon der Fliu, linksmas, protingas ir narsus samdinys šveicaras, paleidęs lemtingąjį patrankos šūvį, kuris sužeidė jaunąjį didiką, lieka artimai susijęs su Lojolos gyvenimu. Jis kartu su Chuanita, persirengusia vaikinu Chuanu, seka Lojolą į Šventąją Žemę norėdamas jį apsaugoti, tačiau viskas pakrypsta taip, kad šventasis apsaugo Ulį ir Chuaną. Ulio akimis stebime neramų Jeruzalės, Ispanijos ir Romos gyvenimą.

Louisas de Wohlas, remdamasis istoriniais faktais, sukūrė jaudinantį ir įkvepiantį romaną, kuris patiks visiems istorinės literatūros gerbėjams.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2022

Nuolankumo taisyklės: Šv. Benedikto dvylikos žingsnių tikrosios savigarbos vadovas

Autorius: J. Augustine Wetta OSB

,,Knygos autorius dalijasi šv. Benedikto patarimais, kuriuos pats išgyveno savo asmeniniame gyvenime ir kurie padeda ugdyti bendruomeniškumo dvasią. Patarimai sudėlioti schematiškai, žvelgiant per tris dimensijas: mintis, žodžius ir veiksmus, ir tai vaizdžiai padeda skaitytojui kopti nuolankumo kopėčiomis arčiau Dievo.
Ši knyga – tarsi kompasas, vedantis skaitytojus link geresnio savęs pažinimo bei Dievo artumo. Tad geros ir nuotaikingos kelionės!“ Vysk. Darius Trijonis

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2022

Šventoji Hildegarda Bingelietė

Šventoji Hildegarda Bingenietė – smarkiai savo gyvenamąją epochą pralenkusi vienuolė. Pamokslininkė, gydytoja, kompozitorė, rašytoja kėlė ir tebekelia susižavėjimą savo krikščioniškojo liudijimo ryškumu, išminties turtingumu ir iškalbos dovanomis. Jos gyvenimo liudytojai aprašė daugybę jai būdingų dorybių, tokių kaip drausmė, pamaldumas, artimo meilė, nuolankumas, paklusnumas, santūrumas, skaistumas, gailestingumas ir apdairumas. Kai kurie taip pat minėjo Dievo jai suteiktas malonės dovanas: regėjimus, kontempliaciją, dvasinio vadovavimo dovaną ir maldos dvasią.
Hildegarda globoja mokslininkes, moteris, kurios rūpinasi savo dvasiniu ir intelektiniu tobulėjimu. Taip pat ji yra ligonių, dvasine ir fizine gerove besirūpinančių žmonių globėja.
Pirmoji knygelės dalis skirta šv. Hildegardos gyvenimui ir veiklai, o antroji – užtarimo maldoms, nes Hildegarda visų pirma yra užtarėja pas Dievą, kurios galime prašyti malonių kelyje į išganymą.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2022

Kaip atleisti tėvams ir sau?

Autorius: David Stoop

Mūsų savivokai labai didelę įtaką turi tėvai, todėl mūsų nuomonė apie juos neišvengiamai formuoja ir nuomonę apie save pačius. Jei nemylime savo tėvų, veikiausiai daugiau ar mažiau nemylime ir savęs. Tad jei žinome, kad reikia atleisti savo tėvams – o tai būtina suaugusiesiems, kilusiems iš disfunkcinių šeimų, –turime žinoti, kad reikia atleisti ir sau. Atleidimas mums reikalingas, nes jis mus išlaisvina.

Dr. Davidas Stoopas

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2021

Karmelio grožis

Autorius: Titas Brandsma

Ši knyga yra angliško pal. Tito Brandsmos 1935 m. skaitytų paskaitų apie karmelitų mistikos istoriją teksto vertimas į lietuvių kalbą. Tai išgrynintas klasikinis Brandsmos karmelitų dvasingumo aprašymas, kuriame dėstoma plačiai apimanti karmelitų maldos mokyklos vystymosi perspektyva nuo Viduramžių iki XX a. vidurio, įtraukiant ir „senosios observancijos“, arba OCarm, ir „basųjų“, arba šv. Teresės, tradicijas, laikant jas tos pačios šaknies atžalomis.

„Karmelitų bibliotekos“ serijos tikslas – leisti knygas, paaiškinančias skaitytojui, kas yra krikščioniškasis dvasingumas ir karmelitų dvasingumas (daugiausia karmelitų senosios observancijos šakos). Kasdienis materialus, kūniškas ir psichinis gyvenimas yra svarbūs, tačiau būdami krikščionys tikime ir patiriame, kad egzistuoja akimis neįžvelgiamas dvasinis gyvenimas. Tai gyvenimas vienybėje su Dievu Tėvu, Sūnumi Jėzumi Kristumi ir Šventąja Dvasia. Šį ryšį užmezgame per tikėjimą, viltį ir meilę.

Norime, kad šie leidiniai padėtų skaitytojams suprasti kūniško, materialaus ir psichinio gyvenimo ryšį su dvasiniu gyvenimu. Norėsime parodyti, kad protas, emocijos ir kūnas bei jų poreikiai neprieštarauja dvasiniam gyvenimui, o vienas kitą papildo. Karmelitų dvasingumas – tai maldos gyvenimas, broliškumas, apaštalavimas. Tokį gyvenimo būdą galime taikyti ir savo kasdieniame gyvenime, taip suteikdami jam gilesnę prasmę ir išsipildymą per tikėjimą, viltį ir meilę.

Leidėjas: Magnificat leidiniai, 2022

Suprasti Bibliją

Autorius: Peter Kreeft

Apie Bibliją prirašyta tūkstančiai knygų. Kam reikalinga dar viena? Kuo ši knyga kitokia?
Pirma, ji skirta pradedantiesiems. Jos reikalingumą didina mažėjantis Vakarų civilizacijos biblinis raštingumas – tai, beje, pasakytina ir apie raštingumą apskritai.
Antra, knyga ypač, bet ne išimtinai, skirta katalikams. Vatikano II Susirinkimas nepaliaujamai kvietė atnaujinti Biblijos skaitymą, tačiau atsiliepta buvo vangiai, biblinis raštingumas sumenko ir tarp katalikų.
Trečia, knyga paprasta ir praktiška. Bet kurį skyrių galima skaityti prie puodelio kavos su spurga. Ji neperkrauta sunkiai suprantamomis mokslinėmis Biblijos tyrinėjimų teorijomis. Jos tikslas – paakinti domėtis Dievo žodžiu, jį skaityti, į jį gilintis.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2022

Šventoji Dvasia

Autorius: Luis M. Martínez

Ši knyga apima beveik viską, kas žinotina apie Šventosios Dvasios išganomąjį darbą. Iš kiekvieno jos sakinio trykšta visiškas pasitikėjimas Dievo Žodžiu.
Luiso M. Martínezo nuomone, atsidavimas Šventajai Dvasiai negali būti „proginis“: Šventoji Dvasia yra aukščiausia Dievo dovana, todėl ir mūsų atsidavimas Jai turėtų būti gilus ir visa apimantis. Knygoje parodoma, kokį skirtumą Šventoji Dvasia gali padaryti − ir padaro − suteikus Jai deramą vietą sieloje. Paaiškinama, kaip derėtų atsiliepti Šventajai Dvasiai, kaip Ji padeda augti mūsų dorybėms ir kas būdinga tikrai Dvasios meilei.
Autorius išsamiai aptaria kiekvieną Šventosios Dvasios dovaną ir vaisių, parodo, kaip kiekvienas jų prisideda prie sielos brandos. Aktyviai padedant Šventajai Dvasiai, galite įveikti savo nuodėmes, išmokti tvarkingai naudotis šio pasaulio dalykais, tapti patys sau šeimininkais ir aiškiai suvokti, kokia didybė pasiekiama jums, kaip krikščionims. Ši knyga tarsi kelrodis visiems, kurie trokšta geriau pažinti ir labiau mylėti Šventąją Dvasią.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2022

Mano motina Monika

Autorius: Šv. Augustinas

Šv. Monika yra viena iš tų moterų, kurios teikia didžią garbę krikščionių tikėjimui. Nepaprastos prigimties bei malonės dovanos, kuriomis buvo gausiai apdovanota, ir ją išgarsinusi svarbi misija, pavesta Apvaizdos, pelnė Monikai idealios dukters, idealios žmonos ir idealios motinos vardą.

Knygoje šv. Monikos gyvenimas atkuriamas remiantis jos sūnaus šv. Augustino raštais. Juose atsiskleidžia nepaprasto grožio Monikos paveikslas, leidžiantis mums prisiliesti prie šios sielos ir įžvelgti joje didį, nepaliaujamą ir aktyvų Šventosios Dvasios veikimą.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2022

Enciklika FRATELLI TUTTI. Apie brolybę ir socialinę draugystę

Autorius: Šventasis Tėvas Pranciškus

Naujausia popiežiaus Pranciškaus enciklika Fratelli tutti – „Visi esame broliai“ – lietuviškai! Bažnyčios socialinio mokymo dokumentas pastaraisiais metais itin dažnai buvo cituojamas popiežiaus, katalikiškos žiniasklaidos bei kitų Bažnyčios ir visuomenės veikėjų.

„Popiežius nurodė kelią, kuriuo turime eiti, kad pripažintume vieni kitus broliais ir seserimis, kad suprastume, kad esame vieni už kitus atsakingi. To labai reikia šiandien ir tai yra ne kas kita, o Evangelija. Tačiau ir tie, kurie negavo krikščioniškojo tikėjimo dovanos, supranta, kad brolybės žinia yra vienintelis būdas, galintis sustabdyti nuo pražūtingo žingsnio į neapykantos, karo, egoizmo ir fanatizmo bedugnę“, – rašo Vatikano apžvalgininkas Andrea Tornielli.

Leidykla: Katalikų interneto tarnyba, 2022

40 dienų, 40 kelių : naujas požiūris į gavėnią

Autorius: Marcellino D’ Ambrosio

„Ko atsisakysi per šią gavėnią?“ – klausinėjame vienas kito, tarsi gavėnios esmė būtų penktadieniais apsieiti be mėsos ir nevalgyti šokolado. Akivaizdu, jei norime iš šio keturiasdešimties dienų iššūkio išeiti naujais žmonėmis, turime eiti tolyn ir gilyn. Tad šioje knygoje suradau ir pateikiau keturiasdešimt būdų, arba kelių, kad tos keturiasdešimt dienų perkeistų mūsų gyvenimą. Prie kiekvieno iš būdų pridėtas apmąstymas, padėsiantis geriau suprasti, kas yra gavėnia ir kodėl ji svarbi. Naudodamiesi šia knyga per gavėnią, kupiną prasmingų galimybių, patirsite džiugią laisvę ir jėgą, kurią Kristus mums laimėjo savo mirtimi. Tamsa duos kelią vis stiprėjančiai šviesai. Mumyse gims kažkas nauja ir nuostabaus!

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2022

Septynios laimės kolonos : gyvenimo dorybės

Autorius: Notker Wolf

Kiekvienas žmogus nori būti laimingas ir laimę supranta savaip. Todėl ir knygų, patariančių, kaip greičiau ją pasiekti, pilnos knygynų lentynos. Tačiau ši knyga – kitokia. Būti laimingus mus moko benediktinų vienuoliai. Notkeris Wolfas, Benediktinų ordino abatas primas, dalydamas patarimus, remiasi VI amžiuje Benedikto parašyta regula – jos išmintis nustumia šalin didžiąją dalį to, kas patariama šiandien. Autorius, pateikdamas įdomių įžvalgų apie tikrąją laimę, pasakoja ir apie savo patirtį. Jis mano, kad laimingam gyvenimui geriausiai pasitarnauja septynios dorybės, kurias ugdydami tikrai pasijusime laimingesni.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2022

Didžioji žmonijos laisvių chartija: revoliucinis Sinajaus tikėjimas ir laisvės ateitis

Autorius: Os Guinness

Šią knygą būtina perskaityti visiems, kurie yra susirūpinę dėl Amerikos ir Vakarų civilizacijos ateities. Perspėdamas dėl Vakarų laisvėms iškilusios grėsmės, Osas Guinnessas nekviečia į kupiną pykčio kultūrinį karą, bet racionaliai ir įtikinamai argumentuodamas ragina atsigręžti į tai, kas labiausiai padėjo suklestėti Amerikai ir Vakarams. Guinnessas yra tikras meistras. Jis nepuola kritikuoti postmoderniems Vakarams būdingų negalavimų. Galima ir būtina diskutuoti dėl jo pateiktų argumentų, tačiau į juos privalu atsižvelgti.

Atskleisdamas savo plačią erudiciją ir stulbindamas įžvalgomis, Osas Guinnessas pateikia įtikinamą įvairiais amžiais gyvavusių pasaulėžiūrų ir filosofijų kritiką ir iškalbingai ragina žmoniją grįžti prie ištakų, prie „Sinajaus revoliucijos“, kuri sukūrė ir įkvėpė galingą laisvės idėją, teisingai vedamą Dievo balso.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2022

Liturginis maldynas

Malda man yra širdies polėkis, tiesus žvilgsnis į dangų, dėkingumo ir meilės šauksmas tiek išmėginimą, tiek džiaugsmą patiriant.  Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė

„Liturginiame maldyne“ rasite visus pagrindinius katalikų liturginių laikų, sakramentų, švenčių, šv. Mišių, litanijų, rožinio bei giesmių tekstus. Dešimtas pataisytas leidimas atnaujintas pagal naujausius „Katalikų Bažnyčios katekizmo“ ir „Valandų liturgijos“ leidimus lietuvių kalba. Leidinys iliustruotas puošniomis XIX a. graviūromis.

Pataisyta 10 laida.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2021

Katalikų žinynas 2022

Kasmetinis informacinis leidinys – Katalikų žinynas 2022

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2022

Kad nežeistų šeimos skauduliai

Autorius: Raymond Lloyd Richmond

Krikščionybė yra labai paprasta. Jei tik mylėtume Dievą visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, atsisakytume daryti nuodėmę. Jei tik sektume Kristumi, nustotume nekęsti. Tačiau tai, ką būdami vaikai patyrėme šeimoje, dažnai pripildo mus pykčio ir neapykantos. Netikęs elgesys, manipuliavimas, emocinio supratingumo stoka ir veidmainystė leidžia blogiui veikti ir kliudo mums mylėti.
Kaip netapti blogais tėvais ir nežaloti savo vaikų, kurie net ir suaugę kenčia nuo vaikystėje patirtų išgyvenimų? Kaip sukurti šeimą, kurioje visi jaustųsi saugiai? Kaip atsikratyti praeities „šmėklų“, atleisti savo tėvams ir nekartoti jų klaidų? Knygos autorius, remdamasis ilgamete pacientų konsultavimo patirtimi, pateikia savo atsakymą. Verta jį išgirsti. Klinikinės psichologijos daktaras Raymondas Lloydas Richmondas dirba psichologu Kalifornijos valstijoje. Klinikinio darbo patirtis apima krizių intervenciją, emocinio, fizinio ir seksualinio smurto prieš vaikus gydymą, traumų ir potrauminio streso vertinimą ir gydymą, psichozių, nuotaikos sutrikimų ir nerimo sutrikimų gydymą.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2020

Šventasis Pranciškus Asyžietis

Autorius: Maria Sticco

Marijos Sticco (1891–1981) vardas Lietuvos skaitytojams yra naujas, nors apskritai lengviausiai atpažįstamas kalbant kaip tik apie šventąjį Pranciškų. Šventosios Širdies katalikiškojo universiteto Milane dėstytoja paliko gausų rašytinį palikimą, kuriame išskirtinę vietą užima knyga Šventasis Pranciškus Asyžietis. Šiame biografiniame romane rašytoja sugeba sudėtingus dalykus perteikti su tam tikru lengvumu ir poetine išraiška, autorė sumaniai aprėpia platų tematinį lauką ir istorinį kultūrinį kontekstą, pateikia ryškius psichologinius veikėjų portretus, o poskyrį užbaigianti frazė ar žodis dažnai atrodo tarsi taiklus šūvis į dešimtuką.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2020

Šventoji Klara Asyžietė

Autorius: Claire-Pascale Jeannet

Tylioji šv. Pranciškaus mokinė ir bendražygė šv. Klara Asyžietė šįkart prabyla pirmuoju asmeniu. Sesuo Claire-Pascale Jeannet OSC, išsamiai susipažinusi su šaltiniais ir biografine medžiaga, kurį laiką gyvenusi Asyžiuje ir pažinusi ankštą Šv. Damijono konventą bei kalnų viršūnėmis banguojantį Umbrijos kraštovaizdį, ryžosi perteikti Neturtėlių seserų ordino pirmosios abatės gyvenimą istorinio romano forma.

Bičiulišką pokalbį primenantis pasakojimas tarsi atveria klauzūros duris ir leidžia pamatyti kasdienį seserų gyvenimą, dalyvauti jų maldoje. Kasdienės kalbos paprastumas viduramžių asmens patirtį daro suprantamą šiuolaikiniam skaitytojui, o kruopščiai suaustos dokumentinės medžiagos, liturgijos, pranciškoniškų šaltinių gijos leidžia atkurti autentišką vienuolinio gyvenimo aplinką, kurioje gyvai skamba romano veikėjų balsai.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2020

Pasninkaukite širdimi

Autorius: Slavko Barbarič

„Gyvenimas su duona“ – tokį posakį dažnai vartojo tėvas Slavko Barbarićius OFM kalbėdamas apie pasninką. Pasninkaujant svarbiausia ne maisto atsisakymas ar alkio pojūtis, bet vidinės laisvės, kuri būtina siekiant atsiverti Dievo malonėms ir meilei, tobulinimas. Pasninkas skatina mus jausmais, protu, kūnu ir dvasia siekti tyrumo, nuolankumo, ramybės ir džiaugsmo, jo tikslas yra tobulumas ir šventumas. Pasninkauti širdimi visų pirma reiškia pasninkauti su meile. Meilė Dievui ir artimui yra vienintelė tikra maldos ir pasninko priežastis. Pasninkaudami atsikratome savanaudiškumo, pametame puikybę, vaduojamės iš prisirišimo prie asmeninių troškimų ir norų, nesveikos priklausomybės nuo materialinių dalykų, savęs ar kitų. Pasninku ir malda išsilaisviname ir pradedame gyventi žmogaus vertą gyvenimą.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2020

Šv. Joanos Arkietės pamokymai

Autorius: Alexandre Havard

Knygoje pateikiama 15 pamokymų, parašytų remiantis šv. Joanos Arkietės gyvenimo pavyzdžiu ir žodžiais. Autoriaus nuomone, šv. Joana Arkietė tikrai gali būti puiki mūsų ugdančioji vadovė. pakeisti mūsų gyvenimą. Jos sielos grožis pažadina taurius jausmus, kurie netelpa krūtinėje ir pakylėja mus į nesuvokiamas aukštumas. Kontempliuojant Joaną – jos asmenybę, žygius ir žodžius – begalinis susižavėjimas pralaužia mūsų ramybės kiautą. Joana byloja apie žmogaus grožį ir didybę, pažadina troškimą gyventi, įsipareigoti ir aukotis.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2021

Teologės iš pašaukimo. Keturios krikščionybei svarbios moterys

Autorius: Elizabeth Dreyer

Keturios moterys – šv. Hildegarda Bingenietė, šv. Kotryna Sienietė, šv. Jėzaus Teresė ir šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresė – pagerbtos titulu „Bažnyčios mokytoja“. Ką reiškia šis titulas ir kuo šios moterys mums svarbios šiandien – tai klausimai, į kuriuos atsako Elizabeth Dreyer. Kadangi nedidelėje knygoje neįmanoma pristatyti išsamios šių šventųjų gyvenimo ir teologijos apžvalgos, autorė, apmąstydama jų teologinį įnašą, pasirinko vieną kiekvienos iš jų teologinį aspektą: Hildegardos Bingenietės Šventosios Dvasios teologiją, Kotrynos Sienietės Įsikūnijimo teologiją, Jėzaus Teresės žmogiškojo asmens teologiją ir Kūdikėlio Jėzaus Teresės kryžiaus teologiją. Sujungusios meilę, protą, pagarbą ir ištikimybę Biblijai bei Tradicijai su pasiryžimu kelti nepatogius klausimus ir skelbti Kristaus žinią nauju, patrauklesniu būdu, šios moterys savo unikalia teologija padarė didelį poveikį Bažnyčiai ir visam pasauliui.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2021

Maldos mokykla (pataisytas pogrindžio leidimas)

Autorius: Anthony Bloom Antonijus Surožietis

 Tai knyga, į kurią sudėta labai asmeniška autoriaus patirtis. Ji skirta visiems krikščionims, norintiems pagilinti savo dvasinį gyvenimą, ir tiems, kurie peržengę tikėjimo slenkstį dar nežino, kaip melstis. Knygoje įdėtas ir interviu su metropolitu, kuriame jis pasakoja apie savo vaikystę, gydytojo darbą, dalyvavimą Prancūzijos Pasipriešinimo judėjime, taip pat atsivertimą ir pašaukimą tapti vienuoliu.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2020

Kaip atleisti savo tėvams ir sau?

Autorius: David Stoop

,,Mūsų savivokai labai didelę įtaką turi tėvai, todėl mūsų nuomonė apie juos neišvengiamai formuoja ir nuomonę apie save pačius. Jei nemylime savo tėvų, veikiausiai daugiau ar mažiau nemylime ir savęs. Tad jei žinome, kad reikia atleisti savo tėvams – o tai būtina suaugusiesiems, kilusiems iš disfunkcinių šeimų, –turime žinoti, kad reikia atleisti ir sau. Atleidimas mums reikalingas, nes jis mus išlaisvina.“

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2021

Jėzus, kokio niekada nepažinojau

Autorius: Philip Yancey

Yancey rašo: „Jėzus, kurį pažinau rašydamas šią knygą, labai skiriasi nuo Jėzaus, apie kurį mokiausi sekmadienio mokykloje. Kai kurie atradimai suteikė paguodos, kiti – išgąsdino.“

Šios knygos puslapiuose autorius dalinasi savo jaudinančiais atradimais. Jie supurtys jūsų išankstines nuostatas ir įsivaizdavimus, privers užduoti sau nepatogius klausimus, kodėl mums, krikščionims, taip sunku jį sekti, kodėl jo draugiją taip mėgo visuomenės atstumtieji.

Leidykla: Abigailė, 2021

Tylos malda

Autorius: Beningus O’ Rourke

Tylos maldoje mokomės tiesiog nurimti ir klausytis Jo ir savęs, nes Jis geriau už mus žino, kas paslėpta mūsų širdyse. Jis užjaučia mus, kai patys esame linkę save pasmerkti. Jei leisime su Juo laiką tyloje, Jis atidengs savo paveikslą mumyse, pagal kurį buvome sukurti.

Leidėjas: Tapati, 2020

Keliai į jo šviesą: dvasinė šventosios Hildegardos Bingenietės biografija

Autorius: Barbara Stühlmeyer

Šv. Hildegarda Bingenietė (1098–1179) – viduramžių vienuolė benediktinė, universali mokslininkė, poetė, dramaturgė, kompozitorė, gydytoja, dailininkė, mistikė, 2012 m. paskelbta Katalikų Bažnyčios mokytoja.

Rašytojos, muzikės, Hildegardos palikimo tyrinėtojos Barbaros Stühlmeyer parašytoje biografijoje aprėpiami visi kertiniai Hildegardos gyvenimo įvykiai plačiame viduramžių kontekste.

Biografija sudomins akademinę visuomenę, kultūros tyrinėtojus ir platesnę auditoriją, besidominčią filosofiniais klausimais, natūralia medicina, muzika ir kitomis sritimis, kuriose darbavosi šv. Hildegarda, taip pat besidominčius Bažnyčios asmenybėmis.

Leidėjas: Magnificat leidiniai, 2021

Dievo valios įžvalga. Šv. Ignaco Lojolos krikščioniškų pasirinkimų vadovas

Autorius: Timothy M. Gallagheris OMV – kunigas, rekolekcijų vadovas, knygų autorius, šv. Ignaco Lojolos tyrinėtojas, rengiantis paskaitų ciklus visame pasaulyje.

Knygoje pristatomas šv. Ignaco Lojolos mokymas apie įžvalgą, užrašytą Dvasinėse pratybose. Pirmoje dalyje aptariamas pasirengimas Dievo valios įžvalgai: paaiškinama, kodėl svarbu vykdyti Dievo valią, aptariamas širdies nusiteikimas, labiausiai padedantis ją įžvelgti, taip pat dvasiniai įrankiai šiam nusiteikimui pasiekti. Antroje dalyje nagrinėjama pati įžvalga: trys skirtingi būdai, kuriais Dievas atsako į mūsų klausimą. Trečioje dalyje aptariami įžvalgos vaisiai: jos teikiamas dvasinis augimas ir gyvenimo Dievo valioje džiaugsmas.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2021

Meilės bendrystė

Autorius: Matas Vargdienis (t. Mata el Meskin, tikr. vardas Jusefas Iskanderis, 1919–2006), koptų ortodoksų vienuolis

Iš pažiūros gali atrodyti, jog tai mes keliaujame pas Dievą, tačiau išties džiugu ir nuostabu, kad ne mes, o Dievas ateina pas mus kaip mylimasis ir kaip mylintis Tėvas.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2021

Metai su Šventuoju Raštu 2022: Skaitiniai kiekvienai dienai. Maldos apaštalavimo intencijos

Šventojo Rašto skaitiniai kiekvienai dienai. Kalendorius parengtas atsižvelgiant į Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos patvirtintą Lietuvos liturginį kalendorių.
Prie kiekvieno mėnesio pateikiama Šv. Tėvo numatyta bendroji arba evangelizacijos intencija. Maldos apaštalu gali tapti kiekvienas krikščionis, pakanka aukoti Dievui savo maldas, darbus, džiaugsmus bei skausmus, prisimenant popiežiaus kiekvienam mėnesiui numatytas intencijas. Tam reikia nuoširdžiai sukalbėti tarp įvairių maldų pateiktą dienos paaukojimo maldą arba savaip ją išsakyti.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2021

Liturginis kalendorius 2021-2022/C

Šv. Mišios ir valandų liturgija kiekvienai dienai pagal visuotinį Romos ir dalinį Lietuvos
vyskupijų kalendorių 2021–2022 liturginiams metams.
Sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas C
Eilinių šiokiadienių – poriniai metai E2.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2021

Dulkelytė

Šv. Nukryžiuotojo Jėzaus Marijos mintys

Šioje knygoje atsiskleidžia abiejų tradicijų Kristaus bažnyčios –
lotyniškosios ir Rytų – turtingumas.
Pateikiami mąstymai, paraginimai, regėjimai, ekstazės, pranašystės
patraukia evangeline dvasia. Gausios antgamtinės patirtys buvo
neatskiriama šios Karmelio dukros kasdienybės dalis. Dvasinio įkarščio
kupini šventosios tekstai nuteikia mąstymams ir ragina gyventi su
Kristumi ir Kristuje.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2021

Ganytojai ir žvejai

Autorius: Raniero Cantalamessa

Dievo žodis kur kas labiau priklauso tiems, kurie jį išgirsta, nei
tiems, kurie jį skelbia. Todėl, mielas skaitytojau ar miela skaitytoja, dabar ši knyga yra labiau tavo, nei ją parašiusiojo.
Meldžiu Šventąją Dvasią, kad šiuose puslapiuose išbertos sėklos
sudygtų ir duotų derlių, sėjėjui apie tai nė nežinant, – kaip ta sėkla, apie kurią savo palyginime kalba Jėzus (Mk 4, 26–29).
Raniero Cantalamessa

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2021

Šv. Juozapai, globok mus ir visą pasaulį!

Maldos, litanijos ir pasiaukojimai šv. Juozapui.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2021

Santuokai reikia trijų

Autorius: Fulton J. Sheen

Knygoje perteikia Katalikų Bažnyčios supratimą apie santuoką, aptaria visus jos aspektus: santuokinę meilę, motinystę, tėvystę, meilę šeimoje, taip pat atskleidžia jos vaidmenį visuomenėje ir paaiškiną tikslą. Filosofiniame, teologiniame ir etikos kontekste perteiktas Bažnyčios mokymas apie Santuoką yra ypač svarbus šiais laikais, kai tradicinis šeimos suvokimas išgyvena didelę krizę.

„Meilė, kurią sieja tik kūnas, yra tokia pat trapi kaip kūnas, bet meilė, palaikoma dvasinio bendrumo, paremta bendru likimu, tikrai išlieka, „kol mirtis išskirs, –teigia Fultonas Sheenas. – Tikrąjį abipusį įtraukimą sukuria ne bendras mėgavimasis malonumais. Artima siela susiformuoja per kasdienį bendravimą su visais jo džiaugsmais, sielvartais, pastangomis ir aukomis.“

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2021

Visas teisus

Autorius: Krzystof Wons SDS

Šioje knygoje, remdamasis abejonių nekeliančiais šaltiniais – Biblija ir tų laikų žydų tradicijomis, o ne vėliau sukurtais krikščionių apokrifais ir legendomis, jis pristato autentišką, nenusaldintą, nepagražintą ir neiškraipytą šv. Juozapo portretą ir taip dar labiau pabrėžia jo vidinį ir išorinį grožį. Ši knyga parašyta taip, kad skaitytojui būtų patogu ir vienam maldoje su Dievo Žodžiu pagal lectio divina dinamiką atrasti savų įžvalgų ir keliauti savo gyvenimo keliu kartu su šv. Juozapu ir kaip jis.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2021

Šv. Joanos Arkietės pamokymai

Autorius: Alexandre Havard

Knygoje pateikiama 15 pamokymų, parašytų remiantis šv. Joanos Arkietės gyvenimo pavyzdžiu ir žodžiais. Autoriaus nuomone, šv. Joana Arkietė tikrai gali būti puiki mūsų ugdančioji vadovė. pakeisti mūsų gyvenimą. Jos sielos grožis pažadina taurius jausmus, kurie netelpa krūtinėje ir pakylėja mus į nesuvokiamas aukštumas. Kontempliuojant Joaną – jos asmenybę, žygius ir žodžius – begalinis susižavėjimas pralaužia mūsų ramybės kiautą. Joana byloja apie žmogaus grožį ir didybę, pažadina troškimą gyventi, įsipareigoti ir aukotis.

Autorius: Alexandre Havard

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2021

Kelionė per Adventą

Autorius: brolis Juozapas  Marija OFM

Stalo  žaidimas

Užduočių kalendorius

Kalėdų istorija

Leidykla: VšĮ ,,Magnificat vaikams“, 2018

Naktis, kai atėjo Kalėdos

Tekstas: Glenys Nellist

Kiekvienas knygos puslapis alsuoja stebuklu.                                                                                                Skaitykite ją žvakių šviesoje su visa šeima susėdę prie Kūčių stalo.Leidėjas: Lietuvos Biblijos draugija,

Apie Sutaikinimo sakramentą vaikams

Autorius: Bruno Ferrero, Anna Peiretti

Knygelėje pasakojamos istorijos apie nuodėmę ir krikščioniškąjį atleidimą. Simbolinė pasakojimų prasmė lengvai suprantama, nes juose pateikiama vaikams artima patirtis. Įvairiomis situacijomis iš vaikų gyvenimo parodoma, kaip nuodėmė griauna bendruomenę ir kaip svarbu joje priimti Jėzaus atleidimą. Tai vienintelis būdas pakeisti žmogų ir sugrąžinti bendrystės su artimu jausmą.
Knygelė gali būti naudinga mokant apie Sutaikinimo sakramentą ir rengiantis Pirmajai Komunijai.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2018

Garbinti Dvasia ir Tiesa: Švenčiausiojo Sakramento adoracija

Autorius: Šv. Petras Julijonas Eimaras

Kiekvieną adoraciją pradėkite meilės aktu, ir tai bus gardus jūsų sielos atsivėrimas Jo dieviškajam veikimui. Tik dėl to, kad pradedate nuo savęs, sustojate pusiaukelėje. Arba, jeigu pradedate kuria nors kita dorybe nei meilė, pasirenkate klaidingą kelią. Juk vaikas apkabina motiną pirmiau, negu jai paklūsta. Meilė yra vienintelės širdies durys. Norite būti taurūs meilėje? Kalbėkitės su Meile apie ją pačią. Kalbėkitės su Jėzumi apie Jo dangiškąjį Tėvą, kurį Jis taip myli. Kalbėkite apie darbus, kuriuos Jis nuveikė Jo šlovei, ir pradžiuginsite Jo širdį, ir Jis jus dar labiau mylės. Kalbėkitės su Jėzumi apie Jo meilę visiems žmonėms, tuomet Jo ir jūsų širdys trykš laime ir džiaugsmu.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2018

Pirmoji pasaulio meilė: Marija, Dievo Motina

Autorius: Fulton J. Sheen

Visoje žmonijoje tėra vienas asmuo, savo esatimi tobulai atitinkantis Dievo norus, – tai Jo paties Motina. Ji yra idealas, kūne išsipildžiusi Dievo mintis. Ji buvo tokia, kokius Dievas norėtų matyti mus visus. Toji, kurią Jis mylėjo dar prieš sukurdamas, yra amžinas Jo minties atspindys. Visais krikščioniškais laikais, žmonės galėjo kreiptis į Švenčiausiąją Motiną maldaudami padėti iškopti iš bedugnės. Tie, kurie dar nėra pasirengę priimti Kristaus kaip tarpininko tarp Dievo ir žmonių, gali prie šios tiesos artintis per Mariją, kuri veiks kaip tarpininkė tarp nelaimingų sielų ir Kristaus, kol šios galų gale priims Jo apkabinimą.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2018

Jėzaus kraštas. Kelionės laiku vadovas

Autorius: Peter Martin

Šmaikščiausia pažintinė knygelė. Rekomenduojamas amžius 8+.

Ši knyga – tai tavo bilietas į Jėzaus kraštą 50 m. po Kr. Iš jos sužinosi krašto istoriją, rasi žemėlapių ir patarimų kur ir kokiu keliu keliauti, ką būtina pamatyti, ką galima pigiau nusipirkti.

Susikrauk į kuprinę sandalus, įsidėk šekelių ir keliauk į praeitį.

Leidėjas: Lietuvos Biblijos draugija, 2018

33 dienos iki ryto šlovės: Pasiaukojimo Marijai rekolekcijos

Autorius: Michael E. Gaitley, MIC

Kun. Michaelas Gaitley pateikia naują, originalią, 33 dienas trunkančių pasiaukojimo Jėzui per Mariją rekolekcijų programą. Joje meistriškai sujungiamas keturių šventųjų – šv. Liudviko Marijos Grinjono Monforiečio, šv. Maksimilijono Kolbės, Šv. Teresės Kalkutietės ir šv. Jono Pauliaus II – dvasinis mokymas. Nors paprastai pasiaukoti rengiamasi vienumoje, galima tai daryti mažoje bendraminčių grupelėje. Kad ir kokį būdą pasirinktumėte, šios rekolekcijos ženklins naują rytą – naują pradžią jūsų dvasinėje kelionėje.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2018

Jėzus ir žydiškos Eucharistijos šaknys: Paskutinės vakarienės slėpiniai

Autorius: Brant Pitre

Knygoje į Eucharistijos slėpinį žvelgiama per I a. žydų tikėjimą, vadinasi, paties Jėzaus, jo mokinių ir visos žydiškosios to laikotarpio aplinkos akimis. Remiantis bibliniais raštais bei kitais žydų tikėjimo paveldo liudijimais, čia plėtojamas įtaigus ir argumentuotas diskursas apie žydų Pesacho ir krikščionims lemiamo Jėzaus Pesacho – naujojo Perėjimo – sąsajas. Dr. Ingrida Gudauskienė

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2018

Šventojo Sarbelijaus žodžiai

Autorius: Hana Skandar

Visuomet reikia atpažinti savo norus ir poreikius. Žmogus trokšta daugelio dalykų, kurie jam nebūtini, ir jam stinga daugelio dalykų, kurių jis nenori. Tavo laimė slypi tame truputyje, kurį turi, o ne pertekliuje, kurio sieki. Jei pasaulyje manai ką nors turįs, iš tiesų jis turi tave; jei manai ką nors valdąs, iš tiesų pasaulis valdo tave. Per visa tai, ko šeimininkas manai esąs, vienijiesi su demonu, nes šiame pasaulyje esi tam, kad duotum ir tarnautum, o ne kad turėtum, valdytum ir įsakinėtum. Šv. Sarbelijus

1965 m. gruodžio 5 d. paskelbtas palaimintuoju. 1977 m. spalio 9 d. popiežius Paulius VI tėvą Sarbelijų kanonizavo.

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2018

Tėvo Stanislovo Paberžė. Giesmė Esimui

Autorius: Vita Morkūnienė

Leidykla: „Baltos lankos“ , 2018

Žurnalistė, rašytoja Vita Morkūnienė, kurios „Pokalbiai Tėvo Stanislovo celėje“ sulaukė net trijų leidimų, šioje esė ir fotografijų knygoje į tėvą Stanislovą ir Paberžės fenomeną žvelgia atidžiu, jautriu ir šviesiu žvilgsniu, ne tik atskleidžia tėvo Stanislovo paliktus dvasinius turtus, bet ir prakalbina jai gerai pažįstamą giedančių Paberžės daiktų pasaulį.

Pokalbiai Tėvo Stanislovo celėje

Autorius: Vita Morkūnienė

2018–ieji – jubiliejiniai Tėvo Stanislovo metai

…Gal aš turiu tokią charizmą, kad galiu išklausyti kitą? Buvau laisvas kiekvienam ateinančiam – galėdavau atsisėsti, išklausyti, su juo pasikalbėti. Kalbėti man lengva ir minioms, ir žmogui – nes neieškau žodžių.
Baigęs studijas, atidžiai perskaičiau kapucinų vienuolio Tėvo Chrizostomo autobiografją, jo pamokymus.
Jo misija buvo dienų dienas sėdėti svečių kambaryje ir priimti visus pašnekovus. Jis sakė: jei aš gausiu dangų, jį gausiu už tai, kad sėdėjau ir klausiau.
Pagalvojau, ir aš pamėginsiu. Yra teologijoje pastoralinė medicina, aš bandžiau jos paslaptis įsisavinti. Taip ir įėjau į tą „šnekėjimo teologiją”. Tėvas Stanislovas

Leidykla: „Baltos lankos“, 2018