Panevėžio vyskupijos mokytojai ir mokyklos

2021-2022 m. m.

Panevėžio vyskupijos tikybos mokytojų darbo vieta 2021-2022

2020-2021 m. m.

Panevėžio vyskupijos tikybos mokytojų darbo vieta 2020-2021

2019-2020 m. m.

Panevėžio vyskupijos tikybos mokytojų darbo vieta 2019-2020

2018-2019 m. m.

Panevėžio vyskupijos tikybos mokytojų darbo vieta 2018-2019

2017-2018 m. m.

Panevėžio vyskupijos tikybos mokytojų darbo vieta 2017-2018 

2016-2017 m. m.

Panevežio vyskupijos tikybos mokytojų darbo vieta 2016-2017 m. m.

2015-2016 m. m.

Panevėžio vyskupijos tikybos mokytojų darbo vieta 2015-2016 m. m.

2014-2015 m. m.

ANYKŠČIŲ DEKANATAS

Mokyklos tipas

Mokyklos pavadinimas

Tikybos mokytoja(s)

Klasės

Gimnazija

Jono Biliūno Tuskenienė Alvyra

Vilkytė-Augustinavičienė Neringa

5-8, I-IV

1-8,

r. Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto Bučienė Audronė

5-8, I-IV

Molėtų r. Alantos Žilinskienė Jurgita

1-8, I-IV

Progimnazija

Antano Vienuolio Kuprionienė Daiva

Striogienė Asta

6-8, I-IV

1-5

Vidurinė

r. Troškūnų Kazio Inčiūros Ažusienienė Angelė

1-12

Pagrindinė

Kavarsko Vilkytė–Augustinavičienė Neringa

1-10

Antano Baranausko Kuprionienė Daiva

1-10

r. Debeikių Tuskenienė Alvyra

1-10

r. Raguvėlės Ažusienienė Angelė

1-10

r. Traupio Spundzevičienė Ingrida

1-10

Pradinio ugdymo skyrius

Skiemonių (Anykščių A. Baranausko vid. m-los) Žilinskienė Jurgita

11-12

Kitos mokyklos

Technologijos m. Tuskenienė Alvyra

BIRŽŲ DEKANATAS

Mokyklos tipas

Mokyklos pavadinimas

Tikybos mokytoja(s)

Klasės

Gimnazija

„Saulės“ Anskinienė Diana

I-IV

Vidurinė

„Atžalyno“ Vasiljeva Nijolė

1-12

„Aušros“ Anskinienė Diana

Paukštė Nijolė

1-10

1-12

r. Vabalninko Balio Sruogos Sakalauskienė Sigutė

1-12

Pagrindinė

Kaštonų Makrickienė Genovaitė

1-10

r. Germaniškio Balodytė Sandra

1-10

r. Kratiškių Makrickienė Genovaitė

1-10

r. Medeikių Balodytė Sandra

1-10

r. Nemunėlio Radviliškio Balodytė Sandra

1-10

r. Pabiržės Makrickienė Genovaitė

1-10

r. Pačeriaukštės Petro Poškaus Solovjovienė Rimanta

1-10

r. Papilio Vasiljeva Nijolė

1-10

Kučgalio socializacijos centras „Širvėna“ Kun. Ernestas Želvys

5-10

Kitos mokyklos

Jaunimo m. Makrickienė Genovaitė

5-10

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras Kun. Ernestas Želvys

Sakalauskienė Sigutė

I-II kursai

I-II kursai

KUPIŠKIO DEKANATAS

Mokyklos tipas

Mokyklos pavadinimas

Tikybos mokytoja(s)

Klasės

Gimnazija

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus Vilkas Donatas

I-IV

Subačiaus Pribušauskienė Sandra

Paugienė Inga

1-4

5-8, I-IV

Progimnazija

Povilo Matulionio Andrijauskienė Žydra

1-8

Pagrindinė

r. Alizavos Šlekienė Rasa

1-10

r. Adomynės Cemnickienė Drąsuolė

1-10

r. Antašavos Sarapienė Vaida

1-10

r. Noriūnų Jono Černiaus Paugienė Inga

1-10

r. Palėvenėlės Kireilienė Dalia

1-10

r. Rudilių J. Laužiko Kireilienė Dalia

1-10

r. Salamiesčio Vilkas Donatas

1-10

r. Skapiškio Andrijauskienė Žydra

1-10

r. Šepetos Almos Adamkienės Talačkienė Laima

1-10

r. Šimonių Talačkienė Laima

1-10

r. Viešintų Cemnickienė Drąsuolė

1-10

Pradinė mokykla

Kupos Virginija Žiugždaitė

1-4

Pradinio ugd.sk.

r. Lukonių (Kupiškio r.Subačiaus gimn.) Cemnickienė Drąsuolė

1-4

Kitos mokyklos

Technologijų ir verslo m-kla Virginija Kaminskienė

11–12, I–IV

 

 PANEVĖŽIO DEKANATAS

 MIESTAS

Mokyklos tipas

Mokyklos pavadinimas

Tikybos mokytoja(s)

Klasės

Gimnazija

„Minties“ Dalia Tabokienė

I-IV

5-oji Rudinskaitė Raminta (s. Elija)

I-IV

Juozo Balčikonio Krasauskienė Virginija

I-IV

Juozo Miltinio Kiaunienė Vilija

5-8, I-IV

Vytauto Žemkalnio Bražionytė Aldona

s. Kasiulytė Leonora

I-IV

I-IV

Kazimiero Paltaroko Ratkevičiūtė Rita

Šadauskienė Jurgita

Oksienė Alma

Vitalija Fedaravičiūtė

Andrius Meškauskas

3

1-8, I-IV

1-8, I-IV

1-8, I-IV

III-IV

Vytauto Mikalausko menų s. Širkaitė Agnietė

Taruškienė Rasa

1-12

I-IV

Progimnazija

„Saulėtekio“ Gugaitė Virginija

Žičkaitė Virginija

1-8

1-8

„Vyturio“ Geta Pečiulienė

Vaida Sarapienė

1-8

1-4

„Žemynos“ Stanevičienė Laimutė

Buraitienė Ligita

1-8

1-4

Rožyno Valickaitė Albina

1-8

Pagrindinė

„Aušros“ Šmitienė Jolita

1-10

„Ąžuolo“ Stankevičienė Irena

Petrauskienė Loreta

1-10

1-10

„Nevėžio“ Juršaitė Ernesta

1-10

„Šaltinio“ Greičiuvienė Meilutė (1 pamoka)

Pečiulienė Geta

3

1-10

„Vilties“ Bajoriūnienė Birutė

Kuodytė Lidija

1-6

1-10

Alfonso Lipniūno s. Mikalauskaitė Kristina

1-10

Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų Glušokas Vilius

1-10

Mykolo Karkos Kubilienė Dalia

Jasiūnienė Irena

1-10

1-10

Senvagės Černauskaitė Eglė

1-10

Skaistakalnio Zamžickas Vygantas

1-10

Specialioji Kliukienė Ligita

1-10

Pradinė mokykla

Panevėžio Taraškevičienė Rūta

1-4

Lopšelis-darželis

„Vaivorykštė“ Bajorūnienė Birutė

Kitos mokyklos

Jaunimo m. Zamžickas Vygantas

 1-10

Margaritos Rimkevičaitės technologinė m. s. Vitalija Fedaravičiūtė

Kun. Pavel Andžejevski

11-12

Vaikų dienos užimtumo centras Rinkauskaitė Lina

1-10

Suaugusiųjų mokymo centras Steckienė Jurgita

9-12

VšĮ Profesinio rengimo centras Jasiūnienė Irena

Milda Švelnienė

9-12

9-10, I-III k.

Prekybos ir paslaugų verslo mokykla Bražionytė Aldona

I-II k

Sporto vidurinė mokykla Eglė Černauskaitė

5-12

RAJONAS

Mokyklos tipas

Mokyklos pavadinimas

Tikybos mokytoja(s)

Klasės

Gimnazija

Krekenavos Mykolo Antanaičio Dauderienė Ilona

Kotinskienė Aurelija

5-8, I-IV

1-4

Raguvos Žičkaitė Virginija

1-8, I-IV

Ramygalos Gražina Kutinskienė

Mantas Masiokas

1-10

1-10

Velžio Žostautaitė Lina

1-12

Paįstrio Juozo Zikaro Rasita Rugieniūtė

Akvilija Kiburienė

Subačiaus Pribušauskienė Sandra

Inga Paugienė

1-4

5-8, I-IV

Progimnazija

Dembavos Klebonaitė Aldona

1-8

Smilgių Švelnienė Milda

1-12

Vadoklių Vanagienė Edita

1-12

Naujamiesčio Šedienė Gryta

1-12

Pagrindinė

Berčiūnų kun. lic. Dauknys Algirdas

1-6

Ėriškių Juozo Balčikonio (Ramygalos g-ijos skyrius) Masiokas Mantas

1-10

Geležių Pribušauskienė Sandra

1-10

Jotainių (Ramygalos g-ijos syrius) Masiokas Mantas

1-10

Karsakiškio Strazdelio Pribušauskienė Sandra

1-10

Katinų Masiokas Mantas

1-10

Kurganavos Šukienė Milda

1-10

Linkaučių Kotinskienė Aurelija

1-10

Miežiškių Sarapienė Vaida

1-10

Paliūniškio Sarapienė Vaida

1-10

Upytės Antano Belazaro Dauderienė Ilona

1-10

Žibartonių Kotinskienė Aurelija

1-10

Kėdainių r. Truskavos Kutinskienė Gražina

1-10

Pagrindinio ugd.skyrius

Skaistgirių (Paįstrio J.Zikaro vid. m-los) Kliukienė Ligita

1-8

Pradinio ugd.skyrius

Tiltagalių (Karsakiškio strazdelio pagr. m-los) Pribušauskienė Sandra

1-4

Darželis – mokykla

Bernatonių Taruškienė Rasa

1-4

Piniavos Šmitienė Jolita

1-4

Pažagienių Petrauskienė Loreta

1-4

 

PASVALIO DEKANATAS

Mokyklos tipas

Mokyklos pavadinimas

Tikybos mokytoja(s)

Klasės

Gimnazija

Petro Vileišio Kutkauskienė Ala

I-IV

r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės Giedraitis Eugenijus

1-8, I-IV

Vidurinė

r. Pumpėnų Janulevičienė Gražina

Domingo Avellanede Cabanillas

1-12

1-11

r. Saločių Antano Poškos Jasiukėnienė Inga

Kubiliūnienė Gražina

5-12

5-10

r. Saločių Antano Poškos, Namišių skyrius Rasevičiūtė Auksė

1-4

r. Vaškų Ladygienė Birutė

Stankevičiūtė Jolanta (1 pamoka)

1-12

1-4

Pagrindinė

Lėvens Pečiulienė Inga

Skoblickaitė Laima

1-10

1-10

Svalios Balčiūnienė Dalia

1-10

r. Daujėnų Stragis Vytautas

1-10

r. Degesių ???
r. Krinčino Antano Vienažindžio Kubiliūnienė Gražina

1-10

r. Pajiešmenių Kuodienė Irena

1-10

Pagrindinio ugd. skyrius

r. Pušaloto (Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės Pušaloto progimnazijos skyrius) Tabokienė Dalia

1-8

r. Tetirvinų (Pasvalio „Svalios“ pagr. m-klos) Balčiūnienė Dalia

1-10

r. Ustukių (Pasvalio Lėvens pagr, m-klos) Skoblickaitė Laima

1-10

r. Valakėlių (Pasvalio Lėvens pagr. m-klos) Skoblickaitė Laima

1-10

Pradinio ugd. skyrius

r. Mikoliškio Čirvinskienė Virginija

1-4

Darželis-mokykla

„Liepaitė“ Balienė Vanda

4

Narteikių Ligita Bieliauskienė

1-4

Kitos mokyklos

Specialioji m-kla Gailiūnienė Rasa

1-4

ROKIŠKIO DEKANATAS

Mokyklos tipas

Mokyklos pavadinimas

Tikybos mokytoja(s)

Klasės

Gimnazija

„Romuvos“ Lungienė Jolita

7-8, I-IV

r. Juodupės Čypaitė Rasa

1-8, I-IV

r. Kamajų Antano Strazdo Steputaitienė Vilma

1-8, I-IV

r. Obelių Rasa Čypaitė

5-8, I-IV

r. Pandėlio Glemžienė Eglė

5-8, I-IV

Juozo Tumo-Vaižganto Matiukienė Nijolė

Juškevičienė Aldona

Lungienė Jolita

I-IV

I-IV

I-IV

Progimnazija

Juozo Tūbelio Černiuvienė Diana

Narkevičienė Ilona

5-8, III-IV

1-4

Senamiesčio Narkevičienė Ilona

Juškevičienė Aldona

Matiukienė Nijolė

1-4

5-8

5-8

Vidurinė

r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo Pipinienė Liucija

1-12

Pagrindinė

Rokiškio pagrindinė m-la Piskarskienė Vida

1-10

r. Kriaunų Lungienė Jolita

1-10

r. Panemunėlio Mikalauskienė Virginija

1-10

Pradinė

r. Pandėlio Glemžienė Eglė

1-4

Pradinio ugdymo skyrius

Laibgalių (Rokiškio Senamisčio progim. ikimokyklinio ir)

r. Kazliškio (Pandėlio prad. m-klos)

Pipinienė Liucija

Piskarskienė Vida

1-4

1-4

Darželis – mokykla

„Ąžuoliukas“ Pipinienė Liucija

1-4

r. Kavoliškio Piskarskienė Vida

1-4

Kitos mokyklos

Pandėlio gim. Spec.ugdymo skyrius

Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Piskarskienė Vida ???

Pranskūnienė Nijolė

5-10

5-12

 

UTENOS DEKANATAS

Mokyklos tipas

Mokyklos pavadinimas

Tikybos mokytoja(s)

Klasės

Gimnazija

„Saulės“ Diškevičienė Skaistė

I-IV

Adolfo Šapokos Rastenis Nerijus

I-IV

Dauniškio Morkūnas Julius

I-IV

r. Užpalių Gudeliūnienė Jolita 1-8, I-IV

Progimnazija

Aukštakalnio Laučius Mindaugas

5-10

Vyturių Jančauskienė Roma

1-10

Rapolo Šaltenio Šlepikienė Vida

1-10

Krašuonos Banuškevičienė Laima

1-10

Pagrindinė

r. Vyžuonų Gudeliūnienė Jolita

1-10

r. Daugailių Lukauskienė Giedrė

1-10

r. Leliūnų Rakauskienė Jūratė

1-10

Pradinė mokykla „Žiburio“ Rakauskienė Jūratė

1-4

Aukštakalnio Bučienė Audronė

1-4

Pradinio ugdymo skyrius

Antalgės (Utenos R.Šaltenio progim) Apulskienė Aurelija

1-4

Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės (Utenos r. Krašuonos progjos) ???
„Eglutė“ Gudeliūnienė Jolita

1-4

Mokykla – vaikų darželis

„Varpelis“ Bučienė Audronė

1-4

Utenos regioninis profesinio mokymo centras Apulskienė Aurelija

I-II kursai

ZARASŲ DEKANATAS

Mokyklos tipas

Mokyklos pavadinimas

Tikybos mokytoja(s)

Klasės

Gimnazija

„Ąžuolo“ Jakutienė Aurelija

I-IV

r. Dusetų Kazimiero Būgos Palivanaitė Edita

1-8, I-IV

r. Antazavės Juozo Gruodžio Žemaitienė Judita

1-8, I-IV

Progimnazija

Pauliaus Širvio Stukienė Danguolė

5-8

Pagrindinė

r. Degučių ???

1-10

r. Salako Gikienė Inga

1-10

Pradinė

„Santarvės“ Ragauskienė Nijolė

1-4

Pradinio ugdymo skyrius

Baibių (Salako pagr.m-klos) Lukauskienė Giedrė

1-4